ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
  • Η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που θα ενδυναμώσουν το επαγγελματικό προφίλ του δασκάλου
  • Η ψηφιοποίηση των σχολείων που θα φέρει περισσότερες τεχνολογικές προοπτικές στις τάξεις
  • Η εισαγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού (εργαλειοθήκη)
  • Η πλήρης διοργάνωση ενός ευρωπαϊκού διαγωνισμού καινοτομίας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα βραβευτούν οι καλύτερες ιδέες. Οι εταίροι επιθυμούν να αποτελέσει αυτό έναν ετήσιο θεσμό.
  • Η ανάπτυξη μιας Συνεργασίας μεταξύ Σχολείων- Επαγγελματικού Κόσμου- Τοπικών Αρχών
  • Η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού πρωτοποριακού Σχολικού Κόμβου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WWW.training-schoolstarter.eU

Στην διαδικτυακή πλατφόρμα συναντιούνται όλα, καθώς αυτή αντιπροσωπεύει το ψηφιακό προφίλ του έργου School Starters Hub και με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό του και διασφαλίζει όχι μόνο τη δυνατότητα μεταφοράς αλλά και τη βιωσιμότητά του. 

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως: 

Α. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ένα εργαλείο δικτύωσης για σχολεία, τοπικές κοινότητες στις χώρες συνεργατών, συγκεκριμένα σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρο και σε Επιχειρήσεις. Η αναζήτηση νέων μελών και ο εμπλουτισμός αυτού του δικτύου είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του έργου. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν δίκτυα ομοτίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρωτοβουλιών. Τέλος, θα δημιουργηθεί ένα Διεθνές Δίκτυο, βασισμένο στα μικρότερα δίκτυα (Τοπικά & Ευρωπαϊκά).

Β. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μια δεξαμενή πόρων και δεδομένων θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου School Starters’ Hub , προκειμένου να υποστηρίξει και να διαδώσει τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου. Η μεγάλη εικόνα αποτελείται από Κόμβους σε όλη την Ευρώπη που θα λειτουργούν με επιτυχία και οι μαθητές/τριες θα νιώθουν αρκετά σίγουροι να ενσωματώσουν δεξιότητες που προέρχονται από τους κόμβους αυτούς στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή.

Γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η πλατφόρμα επιθυμεί να αναπτύξει μια Κοινότητα Πρακτικής που θα προσελκύει τα ενδιαφερόμενα μέρη και διαρκώς θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται. Αυτή η κοινότητα θα είναι ένα αποθετήριο ιδεών, πόρων και εκπαιδευτικού υλικού, μεθοδολογιών που θα αποδειχθεί χρήσιμο για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία της πλατφόρμας. Οι καλές πρακτικές θα κοινοποιηθούν και θα κατηγοριοποιηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί το δίκτυο.

Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Η πλατφόρμα θα χρησιμεύσει επίσης ως το κύριο εργαλείο διάδοσης. Τα στοιχεία που συλλέγονται και ανεβαίνουν, θα λειτουργούν ως στρατηγική ευαισθητοποίησης για όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν στη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και θέλουν να αναβαθμίσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα χρησιμεύσει ως μια μορφή OER (ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι) αλλά θα έχει επίσης ορισμένες περιορισμένες περιοχές πρόσβασης: Έτσι, η ανοιχτή περιοχή θα παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, άρθρα, βίντεο κ.λπ., ενώ το περιορισμένο τμήμα θα φιλοξενεί επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών και των δασκάλων ανά σχολείο.